FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Vedtægter

KAPITEL 1

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§1. NAVN
Administrationsorganisationens navn er FA09 og er stiftet 1. januar 2009.

Stk. 2 Administrationsorganisationen har hjemsted i Glostrup kommune.

§ 2. INDSKUD
Administrationsorganisationen er organiseret med medlemsindskud.

§ 3. FORMÅL 
Administrationsorganisationens kerneaktivitet er at forestå opførelse af boliger for de administrerede organisationer samt udlejning, administration, vedligeholdelse og modernisering af støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. (almenboligloven).

Organisationen kan administrere byggeri m.v. tilhørende de almene boligorganisationer som er nævnt i § 4, stk. 1, uanset om de almene boligorganisationer m.v. er medlem af organisationen.

Organisationen kan endvidere administrere private andelsboligforeninger, som har modtaget støtte efter almenboligloven. Administrationen sker efter aftale med hver enkelt almen boligorganisation m.v.

Stk. 2. Administrationsorganisationen kan ud over den virksomhed, der er nævnt i stk. 1, udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, som organisationen har oparbejdet.

KAPITEL 2

MEDLEMSKAB OG KAPITALFORHOLD 

§ 4. MEDLEMSKAB 
Medlemmer af administrationsorganisationen kan alene være:

1. Almene boligorganisationer med almene boligafdelinger.
2. Selvejende ungdomsboliginstitutioner.
3. Selvejende ældreboliginstitutioner.
4. Selvejende lette kollektivboliginstitutioner.
5. Selvejende institutioner (kollektive bofællesskaber).
6. Kommuner eller regioner (kommunalt eller regionalt ejede almene ældreboliger).
7. Pensionskasser (pensionskasseejede ældreboliger).

Alle ovenstående medlemmer vil i resten af vedtægterne have betegnelsen boligorganisation.

Stk. 2.  Medlemmernes byggeri skal være opført med offentlig støtte efter almenboligloven, tidligere love om boligbyggeri, den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap samt den tidligere byggestøtte- og kollegielovgivning eller være omfattet af disse love.

Stk. 3. Det er en betingelse for medlemskab, at et eller flere af medlemmets byggerier administreres af boligorganisationen.

Stk. 4. Hvert medlem indskyder som andelshaver en foreningsandel, som indgår i administrationsorganisationens formue som ansvarlig kapital.

Andelskapitalen udgør kr. 50,- pr. lejemål:
Andelskapitalen for kollegier udgør kr. 25,- pr. lejemål.
Foreningsandelen forrentes ikke. Repræsentantskabet kan vedtage fremtidige ændringer i foreningsandelens størrelse.

Stk. 5. Organisationen kan opsige et medlemsskab med 1 års varsel Udtrædelse kan ske med 1 års varsel til et regnskabsårs udløb
For nye boligorganisationer, der melder sig ind i administrationsorganisationen kan der aftales en særlig bindingsperiode.
Ved udtrædelse tilbagebetales indskuddet, hvis den ansvarlige kapital, der udgøres af medlemsindskuddene, er i behold.

Stk. 6. Medlemmerne
Medlemmerne hæfter ikke personligt, men kun med den indbetalte foreningsandel. Foreningsandele kan ikke afhændes eller pantsættes uden samtykke af repræsentantskabet, ej heller kan de gøres til genstand for udlæg, arrest eller anden retsforfølgning for gæld, som et medlem har til tredjemand.
Af administrationsorganisationens årlige regnskab fremgår den til enhver tid værende ansvarlige andelskapital.

KAPITEL 3

SELSKABSLEDELSE OG REPRÆSENTANTSKAB

§ 5. REPRÆSENTANTSKABET 
Repræsentantskabet er administrationsorganisationens øverste myndighed.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af to medlemmer fra hver af de administrerede boligorganisationer bestyrelse, som nævnt i § 4. stk. 1.
Medlemmerne skal være organisationsbestyrelsesformanden og et organisationsbestyrelsesmedlem. Organisationsbestyrelsesmedlemmet er tillige suppleant for formanden.
Organisationsbestyrelsen for hver af de administrerede boligorganisationer udpeger et medlem som suppleant til repræsentantskabet, blandt organisationsbestyrelsens medlemmer.

Repræsentantskabsmedlemmerne og suppleanter skal være beboere i de administrerede boligorganisationers ejendomme.

Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold:

1. Valg af revisor.
2. Selskabets administrationspolitik.
3. Ændring af vedtægterne.
4. Grundkøb og byggeri af egen administrationsbygning.
5. Erhvervelse eller salg af selskabets ejendomme.
6. Væsentlig forandring af selskabets ejendomme.

Stk. 4. Repræsentantskabet godkender administrationsorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.

Stk. 5. Repræsentantskabet godkender sideaktivitets regnskaber.

Stk. 6. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen, som er nævnt i stk. 5, til bestyrelsen.

Stk. 7. Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af administrationsorganisationens bestyrelse, skal udøves af repræsentantskabet.

Stk. 8. Formanden for administrationsorganisationens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.

§ 6. REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
Hvert år afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning ordinært repræsentantskabsmøde. Dagsordenen for dette skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om for-retningsførelsen, for det senest forløbne år.
3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisi-onsberetning samt forelæggelse af budget.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Orientering om boligorganisationernes valg af bestyrelses-og repræsentantskabsmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Stk. 2. Repræsentantskabet træffer på et ordinært repræsentant-skabsmøde beslutning om, hvorvidt repræsentantskabet eller be-styrelsen vælger formand og næstformand for bestyrelsen.

§ 7.  INDKALDELSE 
Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev eller pr. mail til samtlige repræsentanter. Det er hensigtsmæssigt, at korrespondancen i videst muligt omfang foregår på mail.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.

Stk. 2. Der kan indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når et af de administrerede selskabers repræsentanter anmoder herom. Mødet afholdes senest 3 uger efter, at anmodning herom er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for det ekstraordinære repræsentantskabsmødet, samt dagsordenen.

§ 8. FORSLAG
Enhver repræsentant har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet, jf. § 7, stk. 1.

§ 9.  STEMMER 
Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme.

§ 10. BESLUTNING 
Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af repræsentanterne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

Stk. 2 Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af selskabet kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentanterne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3. I en protokol optages et kort referat om forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. Referatet udsendes på mail til organisationsbestyrelserne i de administrerede selskaber, og offentliggøres på administrationsorganisationens hjemmeside.


BESTYRELSEN

§11. BESTYRELSESMØDET 
Bestyrelsen består af en repræsentant fra hver af de administrerede boligorganisationer.
Bestyrelsesmedlemmerne skal være formænd for organisationsbestyrelsen i de administrerede boligorganisationer, samt være beboere i de administrerede boligorganisationers ejendomme.

De valgte organisationsbestyrelsesmedlemmer for de administre-rede boligorganisationer til repræsentantskabet er suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Medlem af bestyrelsen kan ikke være:

1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.
2. Rådmanden, i Københavns Kommune borgmesteren for den forvaltning, hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt.
3. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene bo-ligorganisationer i kommunen er henlagt.
4. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udø-ver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Stk. 4. Afgår et bestyrelsesmedlem indtræder dennes suppleant.

Stk. 5. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 12. BESTYRELSENS ARBEJDE 
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af administrationsorganisationen. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for budgetlægning, regnskabsaflæggelse og af den daglige administration sker i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kom-munalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskabet for administrationsorganisationen. Endvidere vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for administrationsorganisationen.

Stk. 3. Aktiviteter der betyder at det kommende års budget for administrationshonorar stiger ud over nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 4. Som leder af den daglige drift ansætter bestyrelsen en adm. direktør. Den adm. direktør ansætter nødvendigt personale til den daglige drift.

Stk. 5. Administrationsorganisationen forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med den adm. direktør.

§ 13. INDKALDELSE 
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når to medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.
Ud over bestyrelsens medlemmer har den adm. direktør samt særlige indbudte tillige adgang til bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 3. Beslutninger træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller, i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.

Stk. 4. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Referatet udsendes til organisationsbestyrelserne i de administrerede boligorganisationer, og offentliggøres på administrationsorganisationens hjemmeside.

KAPITEL 4

VALG AF REVISOR

§14.REVISOR 
Administrationsorganisationens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på repræsentantskabsmødet. Revisor afgår hvert år, med mindre vedkommende genvælges.

KAPITEL 5

ÅRSREGNSKAB

§15. ÅRSREGNSKAB 
Regnskabsåret for administrationsorganisationen er 01.01. – 31.12.

Stk. 2. Administrationsorganisationen er NON-profit og overskydende administrationshonorar tilbagebetales til administrationsorganisationens medlemmer. Honoraret fordeles forholdsmæssigt i forhold til det opkrævede administrationshonorar.

§16. UNDERSKRIFT 
Den adm. direktør forelægger udkast til årsregnskabet for bestyrelsen.

Stk. 2. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Den adm. direktør underskriver også regnskabet.

§ 17. ORIENTEING
Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol indsendes til kommunalbestyrelsen, jf. § 1, stk. 3, til gennemgang senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden og til de enkelte medlemmers hjemstedskommuner.

KAPITEL 6

LIKVIDATION M.V.

§18. AFVIKLING
Likvidation af administrationsorganisationen finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer. Dog således, at FA09s resterende egenkapital fordeles forholdsmæssigt i forhold til det opkrævede administrationshonorar mellem PAB, BAB, Øresunskollegiet, HvidovreBo og Hjem, såfremt disse er medlemmer på likvidationstidspunktet.

Disse vedtægter suppleres med reglerne i almen boligloven m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.

Vedtaget af administrationsorganisationens
Repræsentantskab
Den 24. juni 2014